Dai Nikyo

Dai Sankyo

Dai Yonkyo

The Dai Sankyo contains the third set of eight (8) throws of the the Go Kyo no Waza.

1. Ko-soto-gake (小外掛) (Minor Outer Hook)

2. Tsuri-goshi (釣腰) (Lifting Hip Throw)

3. Yoko-otoshi (横落) (Side Drop)

4. Ashi-guruma (足車) (Leg Wheel)

5. Hane-goshi (跳腰) (Spring Hip Throw)

6. Harai-tsurikomi-ashi (払釣込足) (Lift-Pull Foot Sweep)

7. Tomoe-nage (巴投) (Circular Throw)

8. Kata-guruma (肩車) (Shoulder Wheel)